International Tomography Center
Siberian Branch of Russian Academy of Sciences

Publications

 • https://doi.org/10.1016/j.clinimag.2018.06.001
  Congenital medulloblastoma: Fetal and postnatal longitudinal observation with quantitative MRI
  Author links open overlay panelAlexandra M.KorostyshevskayaaAndrey A.SavelovaLiudmila I.PapushabAlexander E.DruybVasily L.Yarnykhcd
 • http://www.ajnr.org/content/early/2018/05/10/ajnr.A5668.full
  Quantitative Assessment of Normal Fetal Brain Myelination Using Fast Macromolecular Proton Fraction Mapping
  V.L. Yarnykh, I.Y. Prihod'ko, A.A. Savelov and A.M. Korostyshevskaya
 • http://dx.doi.org/10.1039/C5CP05134G
  D.A. Barskiy, A.N. Pravdivtsev, K.L. Ivanov, K.V. Kovtunov, I.V. Koptyug. Simple analytical model for signal amplification by reversible exchange (SABRE) process, Phys. Chem. Chem. Phys., 18, 89-93 (2016)
 • http://dx.doi.org/10.1016/j.cattod.2016.02.030
  O.G. Salnikov, D.B. Burueva, E.Y. Gerasimov, A.V. Bukhtiyarov, A.K. Khudorozhkov, I.P. Prosvirin, L.M. Kovtunova, D.A. Barskiy, V.I. Bukhtiyarov, K.V. Kovtunov, I.V. Koptyug. The effect of oxidative and reductive treatments of titania-supported metal cata
 • http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.6b03267
  D.B. Burueva, O.G. Salnikov, K.V. Kovtunov, A.S. Romanov, L.M. Kovtunova, A.K. Khudorozhkov, A.V. Bukhtiyarov, I.P. Prosvirin, V.I. Bukhtiyarov, I.V. Koptyug. Hydrogenation of unsaturated six-membered cyclic hydrocarbons studied by the parahydrogen-induce
 • http://dx.doi.org/10.18383/j.tom.2016.00112
  K.V. Kovtunov, A.S. Romanov, O.G. Salnikov, D.A. Barskiy, E.Y. Chekmenev, I.V. Koptyug. Gas phase UTE MRI of propane and propene, Tomography, 2, 49-55 (2016)
 • http://dx.doi.org/10.1039/C6CP05211H
  V.V. Zhivonitko, K. Sorochkina, K. Chernichenko, B. Kotai, T. Foldes, I. Papai, V.-V. Telkki, T. Repo, I. Koptyug. Nuclear spin hyperpolarization with ansa-aminoboranes: a metal-free perspective for parahydrogen-induced polarization, Phys. Chem. Chem. Phy
 • http://dx.doi.org/10.1002/chem.201603974
  K.V. Kovtunov, D.A. Barskiy, R.V. Shchepin, O.G. Salnikov, I.P. Prosvirin, A.V. Bukhtiyarov, L.M. Kovtunova, V.I. Bukhtiyarov, I.V. Koptyug, E.Y. Chekmenev. Production of pure aqueous 13C-hyperpolarized acetate via heterogeneous parahydrogen-induced polar
 • http://dx.doi.org/10.1002/cphc.201600564
  O. Salnikov, D.A. Barskiy, A.M. Coffey, K.V. Kovtunov, I.V. Kotyug, E.Y. Chekmenev. Efficient batch-mode parahydrogen-induced polarization of propane, ChemPhysChem (2016)
 • http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.5b12391
  V.V. Zhivonitko, I.V. Skovpin, M. Crespo-Quesada, L. Kiwi-Minsker, I.V. Koptyug. Acetylene oligomerization over Pd nanoparticles with controlled shape: a parahydrogen-induced polarization study, J. Phys. Chem. C, 120, 4945-4953 (2016)
1 2 3 4 5 ... 21 All